Algemene voorwaarden Well

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van – en op alle overeenkomsten met – Well.

2. Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten of diensten van WELL afneemt, dan wel met wie WELL een overeenkomst aangaat of met wie WELL in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst zal verder worden aangeduid als “de gast”.

3. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

4. Afwijken van deze algemene voorwaarden is slechts schriftelijk mogelijk.

5. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden van de gast wordt door WELL uitdrukkelijk van de hand gewezen.

6. Het niet van toepassing zijn van (een deel van) een bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

7. Voor zover deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn verklaard op een overeenkomst met een klant worden deze algemene voorwaarden geacht op alle volgende overeenkomsten tussen dezelfde partijen van toepassing te zijn.

8. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.

9. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit een overeenkomst voortvloeiende deel- of vervolgopdrachten.

Artikel 2: Aanbod en prijzen

1. Een samengestelde prijsopgave verplicht WELL niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

2. Indien het aanbod is gebaseerd op door de gast verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is WELL gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen of tarieven aan te passen.

3. Het aanbod, de offerte, prijzen en tarieven geldt/gelden niet automatisch voor nieuwe overeenkomsten.

4. Getoonde of verstrekte informatie en voorbeelden en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal of op de website van WELL gelden slechts als indicatie. De gast kan aan deze informatie geen rechten ontlenen.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

1. Indien de gast zonder daaraan voorafgaand aanbod aan WELL een boeking of een reservering doet, is WELL eerst aan deze boeking of reservering gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de gast heeft bevestigd.

2. WELL is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de gast heeft bevestigd of zodra WELL met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.

3. Aanvullingen op – of wijzigingen van – deze algemene voorwaarden of een overeenkomst binden WELL pas nadat deze schriftelijk aan de gast zijn bevestigd.

4. WELL kan te allen tijde en zonder opgave van redenen het sluiten van een overeenkomst weigeren.

5. Ondanks dat een overeenkomst tot stand is gekomen, staat het WELL vrij te allen tijde het verlenen van diensten of het leveren van te weigeren of op ieder moment te staken, indien de gast zich naar het oordeel van WELL niet fatsoenlijk gedraagt en/of de gast de aanwijzingen van WELL niet opvolgt. De gast kan in dat geval geen aanspraak maken op enige restitutie en blijft gebonden de overeengekomen betaling aan WELL te voldoen.

Artikel 4: Annulering

1. Annulering door de gast moet altijd schriftelijk geschieden en is slechts mogelijk indien de gast tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna genoemde bedragen aan WELL te betalen:

a. Bij annulering meer dan 14 dagen voor de overeengekomen datum en tijd van uitvoering van de overeenkomst is de gast geen vergoeding verschuldigd.

b. Bij annulering meer dan 7 dagen maar minder dan 14 dagen  voor de overeengekomen datum en tijd van uitvoering van de overeenkomst is zal WELL de gast 75% van de overeengekomen vergoeding in rekening brengen.

c. Bij annulering minder dan 7 dagen voor de overeengekomen datum van uitvoering van de overeenkomst is kan WELL de gast 100% van de overeengekomen vergoeding in rekening brengen.

2. De gast is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart WELL voor hieruit voortvloeiende aanspraken van derden.

3. Indien WELL voor de annulering van de overeenkomst al betalingen aan bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden heeft gedaan, moeten deze bedragen door de gast volledig aan WELL worden betaald, ongeacht het moment van annulering.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

1. Indien de overeengekomen dienstverlening wordt vertraagd doordat:

a. WELL niet tijdig alle noodzakelijke gegevens en/of inlichtingen van de gast heeft ontvangen;

b. WELL niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de gast heeft ontvangen;

c. er sprake is van overige vertragende omstandigheden die voor risico van de gast komen;

heeft WELL recht op een zodanige verlenging van overeengekomen uitvoerings- of leveringstermijn als redelijkerwijs voortvloeit uit die omstandigheden en mag zij de hiermee gemoeide kosten en schade bij de gast in rekening brengen.

2. WELL is niet verplicht enig goed van de gast in ontvangst of bewaring te nemen.

3. Alle onkosten die door WELL in het kader van de uitvoering van een overeenkomst worden gemaakt op verzoek van de gast komen geheel voor rekening van de gast.

4. Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit naar het oordeel van WELL vereist, heeft zij het recht overeengekomen werkzaamheden door derden te laten verrichten.

Artikel 6: Gedrag en Huisregels

1. De gast zal zich tijdens zijn verblijf bij WELL fatsoenlijk gedragen en te allen tijde de aanwijzingen van WELL opvolgen. De gast accepteert dat rust en ontspanning kernwaarden van WELL zijn en zal zijn gedrag daarop afstemmen. De gast zal zich tijdens zijn verblijf bij WELL onthouden van (en zal ervoor zorgen dat andere personen in zijn gezelschap zich onthouden van):

a. Drugsgebruik, alcoholgebruik, roken;

b. luidruchtig of anderszins storend gedrag;

c. het meebrengen van elektroniche apparatuur, met uitzondering van het op eigen risico meenemen van een eReader zonder camerafunctie, welke steeds door de medewerkers van WELL kan worden gecontroleerd en/of ingenomen;

d. onzedelijke, onrechtmatige of strafbare gedragingen;

e. het storen of hinderen van andere klanten of personeelsleden van WELL;

f. het maken van beeld- of geluidsopnames;

g. het hebben van lichamelijk contact met anderen;

h. het nuttigen van zelf meegebrachte consumpties;

j. het niet in acht nemen van algemeen aanvaarde hygiënenormen.

2. De gast die gebruik maakt van sportfaciliteiten of -activiteiten  dient zich te houden aan de volgende bepalingen:

a. De gast dient een medische contra-indicatie voor het gebruik maken van de sportfaciliteiten of –activiteiten van WELL te melden aan de medewerkers van WELL.

b. De gast dient de aanwijzingen van WELL op te volgen. Het is de gast niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten waarmee de gast niet bekend is. Indien de gast niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan WELL kenbaar te maken zodat uitleg gegeven kan worden.

3. De gast en alle personen waarvoor de gast wettelijk verantwoordelijk is zijn verplicht zich te gedragen overeenkomstig de van tijd tot tijd geldende huisregels van WELL. WELL kan onder meer nadere eisen stellen met betrekking tot het uiterlijk, gedrag en de persoonlijke hygiëne van de gast. De gast dient bij overtreding van de huisregels of bij ander ongewenst gedrag, waaronder begrepen gedrag in strijd met lid 1 van dit artikel, op eerste verzoek van WELL het pand en/of terrein van het locatie waarin zij op dat moment bevinden  te verlaten met voldoen van de rekening.

4. Huisdieren worden niet toegelaten tot het terrein en de gebouwen waar het programma van WELL wordt gehouden.

5. Kinderen onder de 12 jaar worden niet toegelaten tot het terrein en de gebouwen waar WELL haar diensten in aanbied. Met uitzondering van de familiedagen, waarbij de minimum leeftijd 6 jaar is. Kinderen dienen in het bezit te zijn van een zwemdiploma.

6. Personen jonger dan 16 jaar worden alleen toegelaten indien zij vergezeld zijn van een meerderjarige.

7. Op de locatie waar WELL haar diensten aanbied worden  verloren, vergeten of achtergelaten voorwerpen, bij de receptie van de pand ingeleverd. Indien deze voorwerpen niet binnen 60 dagen na inlevering  door de eigenaar zijn opgehaald, verkrijgt WELL  de eigendom van deze voorwerpen.

8. WELL is niet verplicht tot toezending van verloren, vergeten of achtergelaten voorwerpen over te gaan.

Artikel 7: Betaling

1. WELL mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de gast verlangen.

2. De gast moet voor aanvang van de prestatie betaald te hebben. Tenzij anders overeengekomen met WELL.

3. Indien in afwijking van het vorige lid een betaaltermijn wordt overeengekomen en de toepasselijke betalingstermijn (welke bij gebreke van een andersluidende afspraak 7 dagen bedraagt) niet volledig is betaald, is de gast aan WELL de wettelijke handelsrente verhoogd met 2% verschuldigd. Indien na aanmaning door WELL betaling uitblijft, mag WELL bovendien aan de gast buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen.

4. De gast mag betalingen aan WELL niet verrekenen en niet opschorten.

Artikel  8: Klachten

De gast is verplicht klachten over de geleverde prestatie direct na constatering aan WELL te melden, zodat WELL in staat wordt gesteld de klachten te verhelpen. Klachten moeten vervolgens binnen 24 uur na constatering schriftelijk door de gast aan WELL bevestigd worden, op straffe van verval van alle rechten van de gast jegens WELL.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

1. WELL is niet aansprakelijk voor indirecte schade, winstderving, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, tenzij de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van WELL of haar medewerkers.

2. De gast is aansprakelijk voor alle door hem of door een ander voor wie hij de overeenkomst heeft gesloten veroorzaakte schade en vrijwaart  WELL voor alle aanspraken van derden die hieruit (kunnen) voortvloeien.

3. Indien WELL aansprakelijk is voor door de gast geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van WELL beperkt tot maximaal het bedrag van het afgenomen product dat de klant voor betaalt heeft.

4. WELL is niet aansprakelijk voor door de gast of een derde geleden schade die is ontstaan:

a. aan of met voertuigen van de gast of derden die zich op het terrein van het pand waar WELL haar diensten aanbiedt;

b. als gevolg van verlies, vermissing, diefstal of beschadiging van of aan eigendommen van de gast en/of derden;

tenzij de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van WELL of haar medewerkers;

Artikel 10: Overmacht

1. Ingeval van overmacht aan de zijde van de gast of van WELL, is WELL  gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de gast opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2. Onder overmacht aan de zijde van WELL wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van WELL, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van WELL, waaronder begrepen maar niet beperkt tot bedrijfsstoringen, computerstoringen, leveringsproblemen en onvoorziene medewerkertekorten.

Artikel 11: Ontbinding

1. Indien het niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie geheel of gedeeltelijk aan de gast te leveren behoudt WELL zich het recht voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang middels een schriftelijke verklaring aan de gast te ontbinden zonder tot vergoeding van schade, kosten en rente gehouden te zijn.

2. WELL is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling middels een schriftelijke verklaring aan de gast per direct te ontbinden, op het tijdstip waarop de gast:

a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;

b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

c. op de gast de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt toegepast

d. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

e. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

f. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

g. de gast een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting


13.1 Op alle offertes en overeenkomsten tussen WELL en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter.